ไร่มณีทิพย์กับเศรษฐกิจพอเพียง

ไร่มณีทิพย์

 

ไร่มณีทิพย์  บนเนื้อที่ 24 ไร่ 80 ตารางวา เป็นพื้นที่ลุ่ม ใช้ทำนาปลูกข้าว ถั่วเหลือง และ อ้อย ตามฤดูกาล เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 ได้น้อมนำ พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบัติในการพัฒนาที่ดินทำกิน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่พึ่งพาตัวเองได้และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1

         โดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน  ไร่มณีทิพย์เป็นไร่นาสวนผสม แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน เป็นที่อยู่อาศัย, พื้นที่ทำนา, ปลูกพืช, และเลี้ยงสัตว์ โดยเน้นการอยู่ร่วมกัน ระหว่าง มนุษย์, ธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม อยู่ด้วยกันได้และเกื้อกูลกันมีประโยชน์ร่วมกัน

 

         ในส่วนของไร่มณีทิพย์ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ของไร่มณีทิพย์ โดยได้มีแบ่งสัดส่วนในการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่การ ทำนาปลูกข้าว ปลูกพืช ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ อันได้แก่ การเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เป็ด ไก่งวง ห่าน ตลอดจนมีพื้นที่ที่เป็นบ่อเลี้ยงปลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.