บทนำ

Raimaneethip-21

         ปัจุบันโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ทำให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องมีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น ในรูปแบบต่าง ๆ รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” ซึ่่งเป็นผลทำให้เกิดการประชุมระหว่างประเทศ เพื่อให้แต่ละประเทศ ภูมิภาค และกลุ่มประเทศต่าง ๆ ได้มารวมตัวกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อหาข้อสรุปโดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินการ กระแสโลกาภิวัฒน์มีอิทธิพลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา ในการพัฒนาประเทศนั้นจะต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์เป็นสำคัญ

         พ่อเป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียสละ และเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ดีกินดี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พระองค์ท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ทำทุกอย่างเพื่อความผาสุขเพื่อประชาชนของท่าน

         พระองค์ท่านได้ค้นคว้าแนวพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงสามารถรู้ถึงสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และสิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างดี

         ณ. วันนี้ ไร่มณีทิพย์ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้น้อมนำพระราชดำรัส ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  รวมถึงการนำองค์ความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสังคม  องค์กรและชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน

 เศรษฐกิจพอเพียง

LogoRaimaneethip

อำพร มณีสาร

Committeeman Administrates

นารีรัตน์  มณีสาร

Manager

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น